Cobro recibos – 3º trimestre de 2021

Aberto o prazo de cobro de recibos do 3º trimestre (xullo, agosto de setembro) de 2021 correspondentes á taxa municipal de subministro e canon de auga.
O período voluntario de pago finaliza o 25 de xaneiro de 2022.
O padrón fiscal correspondente ao segundo trimestre do exercicio de 2021 foi aprobado por Decreto de Alcaldía do 17 de novembro de 2021 (B.O.P. nº 22 do 22 de novembro de 2021).