Cobro recibos – 2º trimestre de 2021

Aberto o prazo de cobro de recibos do 2º trimestre (abril, maio e xuño) de 2021 correspondentes á taxa municipal de subministro e canon de auga.
O período voluntario de pago finaliza o 13 de outubro de 2021.
O padrón fiscal correspondente ao segundo trimestre do exercicio de 2021 foi aprobado por Decreto de Alcaldía do 17 de agosto de 2021 (B.O.P. nº 158 do 20 de agosto de 2021).