Cobro recibos – 1º trimestre de 2022

Aberto o prazo de cobro de recibos do 1º trimestre (xaneiro, febreiro e marzo) de 2022 correspondentes á taxa municipal de subministro e canon de auga.
O período voluntario de pago finaliza o 13 de xullo de 2022.
O padrón fiscal correspondente ao primeiro trimestre do exercicio de 2022 foi aprobado por Decreto de Alcaldía do 6 de maio de 2022 (B.O.P. A Coruña nº 90 de 12 de maio de 2022).