Publicación no BOP sobre aboados debedores

O BOP de Ourense recolle información relativa sobre os aboados pendentes do pago de recibos de auga
correspondentes ao 4º trimestre do 2017 e ao 1º trimestre do 2018 aos que non se lles puido entregar a notificación.
De non producirse o abono dos recibos pendentes suspenderase o subministro de auga para os mesmos a partires do día 10 de decembro.