COBRO DE RECIBOS DO PERÍODO OUTUBRO-DECEMBRE 2016

Recibos trimestrais correspondentes á tasa municipal por suministro de auga. PRAZO VOLUNTARIO DE PAGO: DO 13 DE MARZO ATA O 17 DE ABRIL DE 2017.

O padrón fiscal correspondente ó cuarto trimestre do exercicio 2016 foi aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión do día 03 de febreiro de 2017 (B.O.P. nº 35, de 20 de febreiro de 2017)