Trámites

SOLICITUDE DE ALTA EN ABASTECEMENTO    

Realizarase nas oficinas do Concello, presentando o modelo de solicitude que pode atopar en http://www.mondarizbalneario.es/files/pdf/Solicitude_de_enganche_de_auga.pdf
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Escritura de propiedade ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble
DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante
Licenza de primeira ocupación (Vivendas)
Licenza urbanística (Obra en construción)
Licenza de apertura (Establecementos ou industriais)
Conta bancaria para a domiciliación dos recibos