Trámites

CAMBIO DE TITULARIDADE

Realizarase nas oficinas do Concello, presentando o modelo de solicitude que pode atopar en
http://www.mondarizbalneario.es/files/pdf/solicitude_xeral.pdf
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Escritura de propiedade ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble
DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante
Certificación de ESPINA & DELFIN e do ORAL de estar ao día nos pagos dos servizos e tasas municipais
A TER EN CONTA
Deberá estar ao corrente no pago dos recibos