Cobro recibos – 4º trimestre de 2022

Aberto o prazo de cobro de recibos do 4º trimestre de 2022 correspondentes á taxa municipal de saneamento e subministro de auga e canon de auga.

Fin do prazo voluntario de pago: 17 de abril de 2022.

O padrón fiscal correspondente ao cuarto trimestre do exercicio de 2022 foi aprobado por Decreto de Alcaldía de 7 de febreiro de 2023 (B.O.P. A Coruña nº 30 de 13 de febreiro de 2023).