Cobro recibos – 1º trimestre 2022

Aberto o prazo de cobro de recibos do 1º trimestre de 2022 (xaneiro, febreiro e marzo) correspondentes á taxa municipal de saneamento e subministro de auga e canon de auga.

Fin do prazo voluntario de pago: 20 de xullo de 2022.

O padrón fiscal correspondente ao primeiro trimestre do exercicio de 2022 foi aprobado por Decreto de Alcaldía de 19 de maio de 2022 (B.O.P. A Coruña nº 94 de 19 de maio de 2022).