Cobro de recibos do 3º trimestre de 2019

Aberto o prazo de cobro dos recibos correspondentes ao 3º trimestre de 2019 (julio, agosto, septiembre).

O período de pago voluntario finaliza o 20 de xaneiro de 2020.

O padrón fiscal correspondente ao terceiro trimestre do exercicio de 2019 foi aprobado polo Decreto de Alcaldía do 19 de novembro de 2019 (B.O.P. nº 226 do 27 de novembro de 2019).