Cobro de recibos do 1º trimestre de 2018

O prazo voluntario de pago dos recibos das tasas municipais por subministro de auga, sumidoiro e depuración, correspondentes ao 1º trimestre de 2018, será do 5 de xuño ao 5 de xullo.

O padrón fiscal correspondente ao primeiro trimestre do exercicio de 2018 foi aprobado por decreto de Alcaldía o 7 de maio de 2018 (B.O.P. nº89 de 11 de maio de 2018).