Cobro de recibos do 2º trimestre de 2018

Cobro de recibos do 2º trimestre de 2018 correspondentes ás tasas municipais por subministro de auga, sumidoiro e depuración das augas residuais. FIN DE PRAZO VOLUNTARIO DE PAGO: 1 de outubro de 2018

O padrón fiscal correspondente ao segundo trimestre do exercicio de 2018 foi aprobado por decreto de Alcaldía o 2 de agosto de 2018. (B.O.P. Nº 151 de 9 de agosto de 2018).