Cobro de recibos do 3º trimestre de 2018

Cobro de recibos do 3º trimestre de 2018 correspondentes ás taxas municipais por subministro de auga, sumidoiro e depuración das augas residuais.

FIN DE PRAZO VOLUNTARIO DE PAGO: 17 de xaneiro de 2019.

O padrón fiscal correspondente ao terceiro trimestre do exercicio 2018 foi aprobado por Decreto de Alcaldía o 16 de novembro de 2018. (B.O.P. Nº 223 de 22 de novembro de 2018).