Trámites

SOLICITUDE DE ALTA EN ABASTECEMENTO

Realizarase nas oficinas de ESPINA & DELFIN S.L.
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Escritura de propiedade ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble
DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante
Licenza de primeira ocupación (Vivendas)
Licenza urbanística (Obra en construción)
Licenza de apertura (Establecementos ou industriais)
Conta bancaria para a domiciliación dos recibos