Trámites

SOLICITUDE DE BAIXA

Realizarase nas oficinas do Concello
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Escritura de propiedade ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble
DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante
Certificación de ESPINA & DELFIN e do ORAL de estar ao día nos pagos dos servizos e tasas municipais