Trámites

SOLICITUDE DE ALTA EN SANEAMENTO

Realizarase nas oficinas do Concello, presentando o modelo de solicitude correspondente
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Escritura de propiedade ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble
DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante
Licenza de primeira ocupación (Vivendas)
Licenza urbanística (Obra en construción)
Licenza de apertura (Establecementos ou industriais)
Conta bancaria para a domiciliación dos recibos
A TER EN CONTA
Regulamento do Servizo Municipal de abastecemento de auga e saneamento do Concello de Leiro