Solicitude de conexión á nova rede de saneamento en Zobra

Os veciños de Zobra, Acebedo e Portela xa poden solicitar o enganche á nova rede de saneamento que dispón dunha innovadora Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR). Esta purifica a auga mediante a creación de humedais artificiais con plantas autóctonas que xeran microorganismo que eliminan os residuos.

A solilicitude deberá realizarse na nosa oficina de Lalín (Rúa F, nº 10) ou chamando ao teléfono 986 782 217.