Trámites

SOLICITUDE DE CONEXIÓN Á REDE DE SUMIDOIROS

Nas oficinas de ESPINA & DELFIN S.L.:
1.- Solicítase o servizo nas nosas oficinas
2.- Realízase un estudo previo de viabilidade e de non haber nada en contra elabórase un presuposto para o solicitante
Nas oficinas do CONCELLO:
3.- Co orzamento anterior vai ao mostrador de OBRAS e abona as TAXAS
4.- O Concello remítenos o expediente e emitimos o INFORME DE CONEXIÓN E VERTEDURA Á REDE DE SANEAMENTO
5.- O Concello notifica ao solicitante a autorización
Nas oficinas de ESPINA & DELFIN S.L.:
6.- Formalización do contrato, previo pago do orzamento
DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Escritura de propiedade ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble
DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante
Conta bancaria para a domiciliación dos recibos