Trámites

SOLICITUDE DE BAIXA 

Realizaranse nas oficinas do Servizo, debendo realizarse unha solicitude previa con 2 días de antelación para que poidamos realizar a lectura do seu contador.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Escritura de propiedade ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble

DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante

A TER EN CONTA

Deberá estar ó corrente no pago dos recibos

Deberá liquidar o consumo no facturado