Trámites

SOLICITUDE DE ALTA EN SANEAMENTO

Realizarase nas oficinas de ESPINA & DELFIN S.L., tanto a solicitude, como o contrato, unha vez aprobada ésta polo Concello.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Escritura de propiedades ou documento que acredite dispoñibilidade sobre o inmoble (I.B.I.)

DNI / CIF que acredite a personalidade do solicitante

Licenza de primeira ocupación (vivendas)

Licenza urbanística (obra en construción)

Licenza de apertura (establecementos ou industriais) e I.A.E.

Conta bancaria para a domiciliación dos recibos

A TER EN CONTA

1.-Tódalas solicitudes son tramitadas ó Concello de Abegondo para a súa preceptiva autorización, sen a cal non se poderá proceder á firma do contrato.