INSTALACIÓNS

OFICINAS

SEDE Y OFICINAS

A nosa sede central está situada no Polígono Industrial do Tambre, en Santiago de Compostela. Nunhas instalacións de 9.500 m2 aséntase a base da nosa estrutura humana e técnica.

No edificio, ademais dos departamentos de enxeñería, laboratorios e talleres, está a parte principal do noso parque de maquinaria e parque móbil formado por máquinas de recente adquisición e de avanzada tecnoloxía.

TALLERES

Como exemplo de vangarda tecnolóxica posuímos os talleres electromecánicos e de caldeirería máis avanzados da nosa comunidade, que dotan á empresa de total autonomía e garanten unha resposta rápida, eficaz e económica en situacións de emerxencia.

VEHÍCULOS

Cun extenso parque de maquinaria, na súa maior parte de recente adquisición, a nosa empresa posúe a infraestrutura necesaria para facer fronte a calquera tipo de obra pública. Na seguinte táboa achégase unha pequena descrición dalgún dos elementos que a compoñen

LABORATORIO

Laboratorios Espina & Delfín

Outro dos puntos fortes das nosas instalacións son os nosos laboratorios, grazas aos que podemos realizar un control permanente de todos os procesos e asegurar a calidade sanitaria das augas subministradas nos nosos puntos de abastecemento, ademais de permitirnos efectuar o seguimento dos vertidos das augas residuais depuradas.

Na sede central de Santiago de Compostela dispoñemos dun laboratorio especializado propio para realizar as determinacións analíticas que aseguren o correcto control sanitario e a calidade da auga subministrada nos puntos de abastecementos, así como os parámetros de vertido das augas residuais depuradas.

O laboratorio está certificado pola AENOR seguindo o estándar de calidade UNE-EN ISO 9001 (número de rexistro ER-0490/1/98). E obtivo a acreditación que recoñece a súa competencia técnica para realizar probas de augas residuais de acordo coa Norma UNE-EN ISO / IEC 17025: 2005. Esta acreditación foi outorgada pola Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) (ENAC) e completa as credenciais de ISO 9001: 2008 e ISO 14001: 2004 obtidas en 1998 e 2002, respectivamente.

> Acreditación UNE-EN ISO/IEC 17025

Ademais do anterior e en cumprimento da regulamentación sobre o particular, os nosos laboratorios están acreditados para a realización de análises de control para determinar a POTABILIDADE das augas de consumo público ante a Dirección Xeral de Saúde Pública do Ministerio de Sanidad y Consumo (Madrid) e no Rexistro Galego de Laboratorios Autorizados para a realización de determinados ensaios de control de produtos alimentarios relacionados co consumo humano, da Dirección Xeral de Saúde Pública (Consellería de Sanidade – Xunta de Galicia) co número de registro 070/GA.

Para dar cumprimento á regulamentación sanitaria vixente nestes momentos e recollida no Real Decreto 140/2003, ESPINA & DELFIN S.L. dispón ademais de 18 laboratorios portátiles, un en cada cabeceira de servizo, cos que é posible realizar “in situ” as determinacións dos parámetros lexislados.

Ademais do persoal adscrito con carácter fixo ao laboratorio central, Espina & Delfín ten asinados convenios de colaboración con diversos centros educativos cuxo obxectivo é desenvolver na  empresa unha parte do programa formativo dos alumnos dentro do sistema educativo e dos ciclos superiores universitarios, no campo de control sanitario das augas de consumo e vertidos de augas residuais.

ORGANISMOS EDUCATIVOS COS QUE Espina & Delfín TEN SUSCRITOS CONVENIOS DE COLABORACION:

– UniversidadE de Santiago de Compostela (U.S.C.)

– Centro de Orientación, Formación E EmpReo de la Confederación de Empresarios de Galicia

– Consellería de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia