SISTEMA INTEGRADO DE XESTIÓN

CALIDADE

A excelencia é un dos nosos obxectivos, por iso nos esforzamos día a día por mellorar e responder ás esixencias do contorno. Preocupámonos pola busca continua da innovación, a seguridade e a tecnoloxía máis eficiente, ademais de poñer a disposición dos nosos clientes un equipo de profesionais altamente cualificado para resolver as dúbidas máis frecuentes.

MEDIO AMBIENTE

A conservación e o respecto polo medio ambiente están presentes en todas as decisións de negocio; para ser coherentes coa nosa política de empresa, centrada en preservar o medio, comprometémonos a certificar os nosos procesos por completo.

 

O 100% do lodo xerado durante o ano 2020 valorizouse sendo o seu destino final: compost (69,06%) e elaboración de chans tecnolóxicos (30,94%).

A evolución da xeración de lodos nos últimos anos foi a seguinte:

 

2016 > 14.727,36 t

 

2017 > 17.770,13 t

 

2018 > 17.017,68 t

 

2019 > 16.805,93 t

 

2020 > 19.011,11 t

 

Se conseguiu un aumento medio do 2% da materia seca sobre o total do lodo fresco xerado, o que supuxo unha diminución do residuo (auga presente no lodo) de aproximadamente 38 t. Esta redución supuxo unha redución de CO2 e combustible ligado ao transporte, ademais dun lóxico aforro nos custos.

 

Isto foi posible grazas a unha serie de feitos:

 

1º.- Maior implicación do persoal de EDAR’s encargado das funcións de secado e deshidratación dos lodos en relación coa optimización dos equipos para o tratamento destes residuos na instalación.

 

2º.- Probas a nivel de laboratorio complementadas con ensaios in situ nas EDAR’s de novas gamas de axentes coagulantes de última xeración, principalmente do tipo polímeros “reticulados”.

 

3º.- Seguimento das actuacións e análise dos resultados obtidos por Técnicos de Explotacións.

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS

A nosa filosofía en prevención de riscos laborais basease en concienciar a todo o equipo de que a seguridade no traballo é tamén responsabilidade de cada persoa, en transmitirlles que todos somos son corresponsables da nosa seguridade e da das persoas que dependen de nós. Esta cultura, orientada á aplicación efectiva de todas as medidas de prevención establecidas, permite alcanzar índices moi baixos de accidentes laborais.

 

A colaboración coas contratas que traballan nas nosas instalacións é outro dos piares sobre os que se sustenta a política preventiva das nosas empresas. O grupo leva a efecto un ambicioso plan de auditorías e formación a contratas, dirixido a garantir os estándares de calidade establecidos pola sociedade e enfocado directamente a minimizar os riscos nos nosos centros de traballo.

CICLO DA AUGA

O Ciclo Integral da Auga

 

O ciclo integral da auga é a expresión que define o percorrido da auga desde a súa captación en estado bruto na natureza ata a súa dispoñibilidade potabilizada nos nosos fogares, e completándoo ao reintegrarse convenientemente depurada á natureza.

 

Desde a súa captación en mananciais, pozos, encoros, etc., pasando polas estacións de tratamento de auga potable, onde é sometida a esixentes controis, a auga transpórtase ata os depósitos das distintas poboacións para o seu almacenamento e, mediante sistemas de distribución, é servida ao usuario.

 

Unha vez consumida, a auga residual canalízase a través das redes de sumidoiros ata as estacións depuradoras de augas residuais, que as reintegran con toda clase de garantías ao medio natural.